Produkty

Obchodné podmienky

Pred začatím nákupu v internetovom obchode www.mojluk.sk sa prosím zoznámte s jeho obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky na spracovanie dávate súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

?

- ochrana osobných údajov

- možnosti vrátenia tovaru

- reklamačný poriadok

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:


1. Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

 

2. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

 

3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúci bude spracovávať na splnenie záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z vykonanej objednávky v elektronickom obchode.?

 

4. Osobné údaje kupujúceho budú archivované 2 roky, pre účely vybavenia prípadných reklamácii.


MOŽNOSTI VRÁTENIA TOVARU:

 

1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpit od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 108/2000 Z.z. v aktuálnom znení písomným oznámením na emailovú adresu info@mojluk.sk . Dátum prijatia oznámenia bude považovaný za dátum odstúpenia od zmluvy. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do troch pracovných  dní. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnostou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadat.? Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo po dohovorení sa, vymeniť za iný tovar? najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na kúpu tovaru ( poštovné ai ) znáša spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátit tovar prevádzkovatelovi bez závad a v pôvodnom balení do 3 dní od akceptácie odstúpenia od zmluvy.

 

3. Prevádzkovatel sa zaväzuje prevziat tovar a vrátit kupujúcemu zaplatenú sumu do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak však spotrebiteľ nedoručí vracajúci tovar v požadovanom stave a minimálne 3 pracovné dní pred vypršaním dátumu na vrátenie penazí, prevádzkovateľovi zaniká povinosť vratenia penazí do 15 dní. Prevádzkovatel vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový úcet, alebo osobne na centrále.

 

4. Prevádzkovatel je oprávnený odstúpit od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzat predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.?

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Marián Moravčík (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

 

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma Marián Moravčík ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo registračný bloček - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, ....).

 

II. Dĺžka záruky

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre koncového užívateľa. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

 
* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.), kde sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

III. Záručné podmienky

 

1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

 

2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: poskodenie.zasielky@mojluk.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

3. Tovar je možné reklamovať aj osobne na centrále v Banskej Bystrici

 

4 Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu centrály. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

 

5. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

6. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím zlých doplnkov, neprimeraným skladovaním a iným konaním, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou.

 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými
b) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, dobrusovanie atď),

7. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).

 

8. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, alebo ak produkt poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

 

9. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

1. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

 

2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

 

3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

 

4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

 

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

 

 

Za spoločnosť Marián Moravčík schválil Marián Moravčík,

 

majiteľ spoločnosti

 

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novielami Z.z.

 

?

?

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Hľadať

LukostrelecBB